DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ DANIŞMA KURULU

 

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ DANIŞMA KURULU BAŞKANI
Adalet Bakanlığı müsteşarı, vekili müsteşar yardımcısıdır. Müsteşarın bulunmadığı zamanlarda Danışma Kuruluna müsteşar yardımcısı başkanlık eder.
Danışma Kurulu Üyeleri

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
1) Bakanlık Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü.
2) Bakanlık Kanunlar Genel Müdürü.
3) Bakanlık Personel Genel Müdürü.
4) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği bir temsilci.
5) Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek, üniversitelerin hukuk fakültelerinin ceza ve ceza usul hukuku ana bilim dalından bir, sosyal hizmet, sosyoloji ve psikoloji bölümlerinden birer kişi olmak üzere profesör veya doçent unvanına sahip, öncelikle denetimli serbestlik hizmetleri alanında çalışmaları bulunan öğretim üyesi.
6) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü.
7) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının;
a) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü.
b) Kadının Statüsü Genel Müdürü.
c) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü.
d) Sosyal Yardımlar Genel Müdürü.
e) Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü.
8) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü.
9) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından üst düzey bir temsilci.
10) Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün Asayişten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı.
11) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir temsilci.
12) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonundan bir temsilci.
13) Denetimli Serbestlik Daire Başkanı.
Danışma Kurulu Yazı İşleri Hizmetleri

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ DANIŞMA KURULU YAZI İŞLERİ HİZMETLERİ
Danışma Kurulunun yazı işleri hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
Danışma Kurulunun Toplanması ve Görevleri

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ DANIŞMA KURULUNUN TOPLANMASI VE GÖREVLERİ
Danışma Kurulunun Toplanması
1) Danışma Kurulu her takvim yılında en az bir defa toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.
2) Danışma Kurulu, Bakanlık Müsteşarının uygun göreceği yer ve tarihte toplanır.
3) Danışma Kurulu toplantısında gündem Daire Başkanlığınca takdim edilir.
4) Toplantıda sunulan öneriler tutanağa bağlanır ve Danışma Kurulu üyelerince imzalanır. Kararlar Genel Müdürlükçe ilgili kurum ve kuruluşlara iletilir.
Danışma Kurulunun Görevleri
1) Denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesine, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine, yeniden suç işlenmesinin önlenmesine ve toplumla bütünleşmeyi sağlayıcı politikaların üretilmesine ilişkin öneri niteliğinde kararlar almak.
2) Genel Müdürlük tarafından sunulan müdürlükler ve koruma kurullarının yıllık faaliyetlerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.
3) Müdürlükler ve koruma kurullarının görevleri ile ilgili olarak hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını incelemek ve önerilerde bulunmak.
4) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Niğde Denetimli Serbestlik Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 20.03.2012 ] - Webmaster : Veysel APARI
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.