KAMU YARARINA ÇALIŞMA

             Kamu hizmeti cezası, toplumsal katılım ile hükümlünün iyileştirilmesini ve topluma kazandırılmasını amaçlayan, hükümlünün topluma verdiği zararı kamu hizmetinde ücretsiz çalışarak geri ödemesini ve bu şekilde kamu düzeninin sağlanmasını esas alan bir seçenek yaptırımdır.

              Kamu hizmeti cezası, kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren bir özel kuruluşta yerine getirilir. çalıştırılacak iş belirlenirken, hükümlünün iyileştirilmesi, kamuya verilen zararın ödetilmesi hükümlünün becerileri, mağdurun ve toplumun güvenliği ve çalışmanın ceza niteliğinde olduğu dikkate alınır. çalıştırıılacak gün ve saatler, hükümlünün işi aile yaşamı ve eğitimi dikkate alınarak belirlenir.

              Kamu hizmeti cezasının infazında dört saat çalışma bir gün sayılır. Hükümlü günde en az iki en çok sekiz, haftada en az dört en çok kırk saat çalıştırılır. Kamu hizmetinin cezasının infazı toplam ceza süresinin iki katını geçemez.

              Kamu hizmeti cezaları kapsamında yükümlüler, kamu kurumlarının temizlik işlerinde genel idari hizmetlerde, belediyelere ait park ve bahçelerin yapımında ve düzenlenmesinde, cadde ve sokakların temizlik işlerinde çalıştırılmaktadır. 

5275 sayılı CGTİHK’nın 105/A maddesi gereğince Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğünün yerine getirilmesi

(1) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma; hükümlünün kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanmasını, başkalarının haklarına saygı göstermesini, zamanı planlamasını, bir meslek edinerek kendi işini kurmasını veya bir iş edinmesini amaçlayan, iyileştirme ve topluma kazandırmayı esas alan bir yükümlülüktür.

(2) Hükümlü, denetimli serbestlik altında geçireceği toplam sürenin üçte birini kamuya yararlı bir işte çalışmak suretiyle tamamlar. Çalışma süreleri günde dört, haftada yirmi saat olarak belirlenir. Hükümlü hafta sonları da çalıştırılabilir.

(3) Yükümlülüğün infazı, hükümlünün müdürlüğe başvurmasından itibaren on gün içinde başlatılır, belirlenen sürenin sona ermesiyle, her halde koşullu salıverme süresinin tamamlanmasıyla sona erer. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yükümlülüğü bu Yönetmelikte düzenlenen özel nedenler hariç kesintisiz olarak uygulanır.

(4) Hükümlüler, bir kamu kurumunun veya kamu yararına hizmet veren bir özel kuruluşun belirli hizmetlerinde, bireysel olarak veya bir görevlinin nezaretinde grup halinde çalıştırılabilirler. Hükümlülerin grup halinde çalıştırılması durumunda, çalışma yapılan yerde veya grupların başında denetim bürosunda görevli yeteri kadar denetimli serbestlik memuru bulundurulur.

(5) Denetim planında, hükümlünün hangi gün ve saatlerde çalışacağı, yükümlülüğün başlayış ve bitiş tarihleri belirtilir. Yükümlülüğün başlama tarihi, hükümlünün fiilen çalışmaya başladığı tarihtir.

(6) Çalıştırılacak iş belirlenirken; hükümlünün iyileştirilmesi, mesleği, becerileri, mağdurun ve toplumun güvenliği dikkate alınır. Çalıştırılacak gün ve saatler, hükümlünün işi, aile yaşamı veya eğitimi dikkate alınarak belirlenir. Hükümlünün çalıştığı iş, kurum veya yer denetimli serbestlik müdürlüğünce değiştirilebilir.

(7) Hükümlünün;

a) Çalışmasına engel bir sağlık problemi olduğunu,

b) Örgün eğitime devam ettiğini,

c) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştığını,

ç) Kendi işini kurduğunu ve işlettiğini,

belgelendirmesi ve bu nedenle kamuya yararlı işte çalışma yükümlülüğünün kaldırılmasını talep etmesi durumunda, ileri sürülen mazeretlerin doğruluğu ve haklılığı araştırılır. Gerekirse komisyon tarafından yükümlülüğün infazına ara verilir. Bu durumda, hükümlünün sağlık problemi, eğitime devam etme durumu, belirttiği işte bir iş sözleşmesine dayanarak çalışıp çalışmadığı ya da kurduğu ve işlettiği işi devam ettirip ettirmediği, koşullu salıverme süresinin sonuna kadar denetlenir. Hükümlünün, yanlış beyanda bulunduğunun anlaşılması veya mazeretin ortadan kalkması halinde yükümlülüğün kalan kısmının infazına devam edilir.

(8) Bu yükümlülük, müdürlüğe müracaat tarihi itibariyle on sekiz yaşından küçük suça sürüklenen çocuklar ile sıfır-altı yaş arasında çocuğu bulunan kadınların bu durumları devam ettiği sürece uygulanmaz. Bu durumun ortadan kalktığı tarihten itibaren, koşullu salıverilme tarihine kadar olan sürenin üçte biri kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü olarak uygulanır.

(9) Bu yükümlülük;

a) Altmış yaş ve üstü,

b) Hayatlarını yalnız başına idame ettiremeyen,

c) Doğumuna on hafta kalan hamile kadın,

hükümlüler hakkında uygulanmaz. 

5237 sayılı TCK’nın 50/1-f maddesi gereğince KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRILMA KARARI

(1) Kamu hizmeti cezası; toplumsal katılım ile hükümlünün iyileştirilmesini ve topluma kazandırılmasını amaçlayan, hükümlünün topluma verdiği zararı kamu hizmetinde ücretsiz çalışarak geri ödemesini ve bu şekilde kamu düzeninin sağlanmasını esas alan bir seçenek yaptırımdır.

(2) Kamu hizmeti cezası, kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren bir özel kuruluşta yerine getirilir. Çalıştırılacak iş belirlenirken; hükümlünün iyileştirilmesi, kamuya verilen zararın ödetilmesi, hükümlünün becerileri, mağdurun ve toplumun güvenliği ve çalışmanın ceza niteliğinde olduğu dikkate alınır. Çalıştırılacak gün ve saatler, hükümlünün işi, aile yaşamı veya eğitimi dikkate alınarak belirlenir.

(3) Kamu hizmeti cezasının infazında dört saat çalışma bir gün sayılır. Hükümlü günde en az iki, en çok sekiz; haftada en az on dört, en çok kırk saat çalıştırılır. Kamu hizmeti cezasının infazı, toplam ceza süresinin iki katını geçemez.

(4) Kamu hizmeti cezasının yerine getirilmesinde; hükümlünün durumu, çalıştırılacağı kurum ya da kuruluş haricinde kimseyle paylaşılamaz. Kurum ya da kuruluş yetkilileri, hükümlünün ifşa olmaması ve dışlanmaması için hükümlünün durumunu diğer çalışan ve kişiler ile paylaşamaz. Bu konuda kurum ya da kuruluş yetkilileri bilgilendirilir.

(5) Suça sürüklenen çocuklar hakkında kamu hizmeti cezası kararı verilmişse, kamu hizmeti cezasının infazında hükümlünün çalışmaya başlayacağı tarihteki yaşı dikkate alınır. Hükümlünün on sekiz yaşından küçük olması halinde çalıştırılacak iş; çocuğun bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimi ile eğitimine engel olmayacak ve destekleyecek şekilde belirlenir. On sekiz yaşını tamamlayıncaya kadar çalışılan her iki saat bir gün sayılır. Bu şartların sağlanamaması halinde çocuk hakkında verilen bu yaptırımın değiştirilmesi mahkemesinden istenebilir. 

5275 sayılı CGTİHK’nın 106/3 maddesi gereğince ADLİ PARA CEZASINA KARŞILIK KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRILMA KARARI

            5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 106'ncı maddesinde yapılan değişiklikle; adli para cezasını ödemeyen hükümlüler için adli para cezasına karşılık olan hapis cezasının infaz edilmesi yerine, öncelikle kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yaptırımı öngörülmüştür. Buna göre;

(1) Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir.

(2) Günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir. Hükümlü, haftalık en az 14 saat en fazla 40 saate kadar çalıştırılabilinir.

(3) Yükümlünün hapis yattığı veya kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğünü yerine günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı ödemesi durumunda kamuya yararlı bir işte çalıştırılması sona erer. (Adli para cezasından bakiye kalan tutar üzerinde taksitlendirme yapılmaz.)

(4) Hükümlünün, hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması hâlinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirilir.

NOT: Hakkında adli para cezası kararı verilmesi durumunda hükümlü; adli para cezasını ödemek, kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğünü yerine getirmek ya da adli para cezasının ödenmeyen kısmına karşılık gelen gün süresince açık ceza infaz kurumunda hapis cezasını yerine getirmek durumundadır. Kanuni olarak bu üç seçeneğin dışında bir durum düzenlenmemiştir. Mazeret bildiren (örn. çalışamaz raporu bulunan, çalışamayacak derecede yaşlı olan, ...) hükümlüler için de bu üç seçeneğin dışında bir düzenleme bulunmadığı için denetimli serbestlik müdürlüğünün bu hükümlüler hakkındaki kamu hizmeti yükümlülüğünüdurdurmaya/kaldırmaya karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

 

                      Adli Para Cezası Karşılığında Çalışılacak Sürenin Hesaplanması     

Örnek:

1000 Tl Adli Para Cezası                                                         (Hapis Cezası 1 gün = 20 Tl)

1000 Tl / 20 Tl = 50 Gün

50 Gün X 2 Saat = 100 Saat               (Toplam Çalışılması Gereken Süre)

                   Kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğüne başladıktan sonra kalan Adli Para Cezası ödenmek istenirse

Örnek:

100 Saatlik çalışma süresinden 50 saat çalışılırsa;

100 Saat - 50 Saat = 50 Saat geriye kalan çalışılacak süre

50 Saat / 2 Saat = 25 Gün

25 Gün X 20 Tl = 500 Tl (Ödenmesi Gereken Bakiye Adli Para Cezası)

Niğde Denetimli Serbestlik Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 20.03.2012 ] - Webmaster : Veysel APARI
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.