DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KORUMA KURULU

NİĞDE KORUMA KURULU BAŞKANLIĞI
NİĞDE KORUMA KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİ 

 1. Niğde Cumhuriyet Başsavcısı
 1. Niğde Cumhuriyet Savcısı
 1. Niğde Barosu Temsilcisi
 1. Niğde Belediye Başkan Yardımcısı
 1. Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü
 1. Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü
 1. Niğde İl Milli Eğitim Müdürü
 1. Niğde Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
 1. Niğde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı
 1. Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili
 1. Niğde Ziraat Bankası Şube Yöneticisi
 1. Niğde Halk Bankası Yönetmen Yardımcısı
 1. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
 1. Niğde Ziraat Odası Başkanı
 1. Niğde Ticaret Borsası Başkanı
 1. Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı

NİĞDE KORUMA KURULU SEKRETARYASI
Niğde Koruma kurulunun sekretarya hizmetleri, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Koruma Kurulunun Oluşumu
Cumhuriyet başsavcılığınca her yılın Ocak ayı içerisinde koruma kurulu oluşturulur. Koruma kurulunun kimlerden oluştuğu ve çalışma usul ve esasları üyelere bildirilir.
Koruma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları
1) Koruma kurulu üç ayda bir toplanır. Koruma kurulu başkanının gerekli görmesi hâlinde koruma kurulu her zaman toplanabilir.
2) Koruma kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamazsa, bu husus bir tutanakla tespit edilerek toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.
3) Koruma kurulunda alınan kararlar bir tutanakla tespit edilerek katılanlarca imzalanır ve ilgilisine bildirilir. Kararların yerine getirilmesini müdürlük takip ederek sonucu hakkında koruma kuruluna bilgi verir.
KORUMA KURULUNA BAŞVURU ŞARTLARI
Ekonomik ve sosyal yönden mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilen veya denetimli serbestlik altında bulunan hükümlüler ya da kanunî temsilcileri dilekçe ile koruma kurulunun yetki alanındaki müdürlüğe başvurabilirler.
KORUMA KURULUNA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1) Başvuru dilekçesi
2) Başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge
3) Mağdurlar bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı ya da soruşturma veya kovuşturma evresinde ilgili merciin yazısı
4) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için verilen Salıverilen Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu.
KORUMA KURULU TARAFINDAN TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1) Koruma kurulu tarafından talepler değerlendirilirken kişinin yapması gereken çalışmalar ile katkı sağlayacağı hususlar gözden geçirilir ve kişilerin çalışmalara aktif olarak katılımı sağlanır.
2) Salıverilen hükümlülerin talepleri değerlendirilirken hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler ve programlar listesi göz önünde bulundurularak bu kişilerin iş bulmalarına veya kendi işlerini kurmalarına ya da bu amaçla mesleki eğitim almalarına öncelik verilir.
3) Koruma kurulunca, dosyanın daha ayrıntılı hazırlanmasına veya başka çalışmaların yapılmasına karar verilmesi halinde, eksikliklerin veya yapılacak çalışmaların müdürlük tarafından yerine getirilmesi istenir.
PROJE HAZIRLAMA SAFAHATLARI
1) Salıverilen hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma kazandırılmaları amacıyla iş ve meslek edinmelerine, mağdurların ise suç nedeniyle karşılaştıkları sosyo-ekonomik sorunlarının etki ve sonuçlarının azaltılmasına yönelik projeler hazırlanabilir.
2) Projeler, ilgili kurum veya kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde hazırlanır. Bu projelerde ilgili kurum veya kuruluş ya da sivil toplum kuruluşlarının mevzuatları dikkate alınır.
3) İş ve meslek edindirme projelerinin, işgücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultusunda, en kısa sürede iş imkânı sağlayacak nitelikte olmasına dikkat edilir. Ayrıca mesleki eğitim projelerinde, katılımcılara sertifika verilmesi sağlanır. Projeler hazırlanırken o bölgede faaliyet gösteren kamu ve özel kurum veya kuruluşların hangi nitelikte personel ihtiyacı olduğu araştırılır ve bu doğrultuda mesleki eğitimler verilerek, istihdam konusunda ilgili kurumlarla çalışmalar yapılır.
4) Hazırlanan projelere ilişkin koruma kurulu onayı projeye eklenir. Ayrıca onaylı projelerin bir örneği Daire Başkanlığına gönderilir.KORUMA KURULU TAKİP FORMU
1) Kendi işini kuranlar veya işe yerleştirilenlerin iş yerlerindeki durumları ile eğitim kurumuna yerleştirilenlerin kurumlardaki durumları denetimli serbestlik memuru tarafından belirli aralıklarla denetlenerek takip formu düzenlenir. Kendi işini kuranlar ile işe yerleştirilenler en az bir yıl süreyle takip edilir.
2) İşe yerleştirilenlerin iş yerlerindeki uyum süreçleri ile eğitim kurumuna devam edenlerin kurumlardaki uyum süreçleri denetimli serbestlik memurları tarafından iş yerleri veya kurumları ziyaret edilerek kontrol edilir ve iş yeri ile kurum yetkililerinin görüşleri takip formunda belirtilir.

3) Takip formu kişinin dosyasında saklanır. Bu formların saklanmasında özel hayatın gizliliğine dikkat edilir.

Niğde Denetimli Serbestlik Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 20.03.2012 ] - Webmaster : Veysel APARI
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.