2015 Yılı Bilirkişi Ceza İlanı

T.C.

NİĞDE ADLİ YARGI

 İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

İ L Â N

                      Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “ Ceza Muhakemesi Kanuna Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Niğde ili ve yargı çevremize bağlı Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla ilçe Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik yapmak üzere, 2015 Yılı (Ceza)Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI      :

1) Gerçek kişilerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 

b) Başvuru tarihinde yirmi beş yaşından küçük olmaması,

c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,

d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,

f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya meslekî faaliyeti icra etmesi,

g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,

2) Tüzel kişilerin;

a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,

b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.

BAŞVURU USULÜ       :

Başvuru Yeri : Niğde Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı Adalet Komisyonu Kaleminden  başvuru dilekçe örneğinin temini ile başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

Başvuru Tarihi : Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2014 Çarşamba  günü başlayıp 31 Ekim 2014 Cuma  günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER         :

Başvuru dilekçesine;

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,

c) Adlî sicil kaydı,

d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,

e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

f) İki adet vesikalık fotoğraf

eklenmesi gerekir.

 

Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan a, d, e ve f bendlerinden sayılan belgeler istenmez.

 

           Tüzel kişiler tarafından yapılacak  müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.                

          

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ                       :

Komisyonumuzca başvurular, 29 Kasım 2014 gününe kadar değerlendirilerek işbu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır.

Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan listede yemin için hazır bulunması gereken tarihlerde gösterilmek suretiyle en az yedi gün süre ile adliye divanhanesinde ilan edilecektir.

 

YEMİN            :

Listeye kabul edilenlere,  16/12/2014  tarihinde ve devam eden günlerde  bilirkişilik başvuru sıra nosuna göre 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Salonunda yemin ettirilecektir.

 

LİSTELERİN İLANI   :

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 29 Aralık 2014 tarihine kadar Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığına, il çevresindeki Adlî Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.

                MÜRACAAT EDİLECEK UZMANLIK ALANLARI:

1-      Ziraat Mühendisi

2-      İnşaat Mühendisi ve Teknikeri

3-      Trafik suçları alanında uzman

4-      Ateşli Silahlar Dalında uzman

5-      Elektrik ve Elektronik Mühendisi

6-      Makine Mühendisi

7-      Makine Teknisyeni

8-      Elektrik Teknisyeni

9-      Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – Vergi ve Bankacılık

10-  Elektrik  Teknikeri

11-  Arkeolog (Müze görevlisi hariç)

12-  İş ve Sosyal güvenlik uzmanı

13-  Pedagog

14-  Psikiyatri Uzmanı

15-  Eğitim Uzmanı

16-  Psikolog

17-  Sosyal Güvenlik

18-  Orman Mühendisi

19-  Bilişim değer tespiti (Cep Telefonu, Bilgisayar vs.)

20-  Yangın çıkış sebebi tespitinde uzman (itfaiyeci)

21-  Doktor (Her branştan)

22-  Kadastro Mühendisi

23-  Su ve Su Ürünleri Teknisyeni

24-  Polis (Olay Yeri inceleme ve kriminal görevlisi)

25-  Jandarma Olay yeri inceleme ve kriminal görevlisi

26-  Trafik Polisi( Trafik kazaları)

27-  Yaralama, Hırsızlık branşında uzman polis memuru

28-  Tercüman Her Dilden                                                                                                                     

29-  Trafik kazalarında jandarma trafik görevlisi.

30-  Oto motor ustası, oto elektrik ustası, oto kaporta ustası,

31-  Kuyumcu – Sarraf

32-  Gümüşçü

33-  Fotoğrafçı

34-  Uyuşturucu Madde (Kolluk görevlileri dışında kimyager, kimya mühendisi statüsünde)

35-  Oto tamir ustası

36-  Oto yedek parçası

37-  Camcı

38-  Eczacı

39-  Bilişim değer tespiti (Cep Telefonu, Bilgisayar vs.)

40-  Değer Tespitinde (Zücaciye, beyaz eşya, mobilya, zirai ürünler)

41-  Jeoloji Mühendisi

42-  Bilgisayar Mühendisi

43-  Bilgisayar, donanım, yazılım, programcılık, veri güvenliği dalında uzman

44-  Uyuşturucu madde uzmanı.

45-  Veteriner,

46-  Maden Mühendisi.

47-  Harita Mühendisi

48-  Sosyal Hizmet (Sosyal Çalışmacı) Uzmanı

49-  Mimar

50-  Kadastro Teknisyeni

51-  Arkelog

52-  Fen memuru

53-  Asayiş dalında uzman

54-  Çevre Mühendisi

55-  Çevre Sağlığı

56-  Tekel Maddelerinden anlayan ve serbest çalışan bilirkişi.

57-  Sağır ve dilsizlerin işaret dilinden anlayan uzman

58-  6136 sayılı ateşli silahlardan anlayan uzman polis veya jandarma  bilirkişisi

59-  Sosyal Hizmetler Uzmanı

60-  Cep Telefonundan anlayan bilirkişi

61-  Şehir Plancısı, İmar işleri, planlama

62-  İşitme Engelliler öğretmeni

63-  Yangın Bilirkişisi

64-  Mobilyacı

65-  Kasap

66-  Harita ve Kadastro Bilirkişisi

67-  Pasaport Bilirkişisi

68-  İletişim Uzmanı

69-  Zihinsel Engelliler Bilirkişisi

70-  Görme Engelliler Bilirkişisi

71-  Mali Muhasebe, Sigorta, SSK, Bağ kur ile ilgili konular bilirkişisi

72-  Restorasyon Bilirkişisi

73-  Asayişe Müessir Olaylar ve Kimlik Tespiti

74-  Rehberlik danışmanı

75-  Konut dokunulmazlığını ihlal davalarından anlayan polis ve jandarma bilirkişisi

76-  Gıda Mühendisi

77-  Sağır ve Dilsiz Tercümanı

78-  Tütün Eksperi Bilirkişisi

79-  İş Güvenliği Bilirkişisi

80-  Peyzaj mimarlığı

81-  Bobinajcı

82-  Matbaacı

83-  Saat tamircisi ve satıcısı

84-  Soğuk hava depoculuğu

85-  2. el elektrikli ev aletleri

86-  2. el giyim eşyası

87-  Müzik aletleri tamiri

88-  Akvaryum, balık malzemeleri

89-  Ambalaj malzemeleri

90-  Antikacılık

91-  Parfümeri, kozmetik, bijuteri

92-  Cam ve cam ürünleri

93-  Çeyiz, nakış

94-  Çuval imalatçısı

100-Deri Konfeksiyon

101-Emlakçılık

102-Gümüş takı imalatçısı

103-Kırtasiye malzemeleri

104-Kuyumculuk

105-Nalburiye

106-Zücaciye

107-Otelcilik

108-Oyuncakçı

109-Spor malzemeleri

110-Terzilik

111-Manifatura

112-Kuru temizleme

113-Harita Mühendisi

114-Ziraat aletleri

115-Mobilya dekorasyon

116-Sosyal hizmet uzmanı

118-Hukukçu

119-Pedagog

120-Sosyolog

121-Bilgi işlem uzmanlığı (Cep telefonu ve cd çözümü)

122-İş güvenliği uzmanı

123-Adli tıp uzmanı

124-Kaportacı

125-Bankacı

126-Silah Uzmanı

127-Fotoğrafçı

128-Kameraman

129- Sıhhi Tesisat

130- Aile Danışmanı

131- Beyaz Eşya bilirkişisi

132- Hukukçu

 

İlan olunur.  09/10/2014

 

Hüseyin UĞURLU 42590

Adalet Komisyonu Başkanı