2015 Yılı Tercüman İlanı

T.C.

NİĞDE ADLİ YARGI

 İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU

 

İLÂN

            Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “ Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Niğde il ve ilçelerin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercümanlık yapmak üzere, 2015 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

         BAŞVURU ŞARTLARI    :

a)      Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olması,

b)     Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

c)      En az ilkokul mezunu olması,

d)     Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

e)      Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

f)       Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

g)      Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

h)     Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

BAŞVURU USULÜ    :

“Niğde Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Ceza Muhakemesi kanununa göre

Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici  1. madde hükmü gereğince; 

Başvuru Yeri

            Başvuru dilekçe örneğinin adalet komisyonu kaleminden temini ile başvurular aynı büroya şahsen yapılacaktır.

Başvuru Tarihi : Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin

başvuruları 15 Ekim  2014 Çarşamba  günü başlayıp, 31 Ekim  2014 Cuma günü  mesai bitiminde sona erecektir.

            Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER     :

(1)     Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;

a)      T.C. kimlik numarası beyanı,

b)      Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

c)      Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

d)     İki adet vesikalık fotoğraf

e)      Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

Not: Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ      :

1)      Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.

2)      Başvurular, komisyon tarafından 29  Kasım  2014 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması yada başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması halinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

3)      Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilan edilir.

4)      Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.

YEMİN      :

Listeye kabul edilenlere, 16/12/2014  tarihinde ve devam eden günlerde  “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. madde hükmü gereğince Niğde Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonunda yemin ettirilecektir.

TERCÜMAN BİLİRKİŞİSİ ALANLARI

1-        İngilizce

2-        Almanca

3-        Fransızca

4-        Arapça

5-        Rusça

6-        Bulgarca

7-        Farsça

8-        Somalice

9-        Peştuce

10-          İbranice

11-          Azerice

12-          İşaret Dili

13-          Pakistan

14-          Afganistan

15-          Gürci

16-          Rumca

17-          Osmanlıca

18-          Urduca

19-          Kürtçe

20-          İspanyolca

 

                                     İlan olunur. 09/10/2014

 

Hüseyin UĞURLU 42590

Adalet Komisyonu Başkanı