T.C.

NİĞDE

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Bakanlık ve HSYK Muhabere Bürosu

 

 

 

Sayı : B.M. 2016/8210                                                                                                                                                                                                             04/10/2015

Konu : 2017 Yılı Uzlaştırmacı Listelerinin Düzenlenmesi

 

 

D U Y U R U

 

 

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2017 yılı uzlaştırmacı listesi hazırlanmasına yönelik olarak aşağıdaki duyuru yapılmıştır.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırmacı listesinin hazırlanmasına yönelik olarak; Ceza Muhakemesi Kanuna Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 15. maddesinin ilgili fıkraları aşağıda belirtilmiştir.

 

(1)Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacıda aranan nitelikler ve görevlendirilme usulü:

   a)Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak,

   b)Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmak,

   c)Hukuk dalında yüksek lisans ya da doktora yapmış bulunmak,

   d)Baroya kayıtlı avukat olmamak,

   e)Taksirli suçlar hariç olmak üzere; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış, ertelenmiş ya da paraya çevrilmiş olsa bile kesinleşmiş bir kararla veya Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, millî savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan ya da zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve haksız mal edinme suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

   f)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya geçici olarak yasaklanmamış olmak,

 

(2)Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacılar,ağır ceza merkezi Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından belirlenen listeye kayıtlı olanlar arasından seçilirler. Bu listeye kayıtlı olan uzlaştırmacılar sadece kayıtlı bulundukları il sınırları içerisinde değil ülke çapında görev alabilirler.

 

(3)Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, Ceza Muhakemesinde uzlaştırmacı olarak görev almak amacıyla listeye kaydolmak için her yılın Kasım ayının sonuna kadar Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçeyle başvurur. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

 

 

(4)İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesine;

                          a)Nüfus cüzdanı örneği,

                          b)T.C. kimlik numarası,

                          c)Mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

                          d)Adlî sicil kaydı,

                          e)İki adet vesikalık fotoğraf,

                          f)Bu Yönetmeliğin 30 ncu maddesi uyarınca yapılacak eğitimlere katılacağını beyan eden dilekçesi,

                         g)Varsa kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluşun isimleri eklenir.

 

                     (5)Başvuranların talepleri kaydedilerek ağır ceza merkezi Cumhuriyet Başsavcılığınca başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde değerlendirilir.

 

                     (6)Başvuranın birinci fıkradaki şartları taşımaması veya dördüncü fıkrada belirtilen belgelerin eksik olması hâlinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

 

                     (7)Talepleri uygun görülenlerin adı ve soyadları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, oluşturulan liste her yıl Ocak ayı içerisinde en az yedi gün süre ile adliyede herkesin görebileceği bir yere asılır. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı’nın internet adresinde ilân edilir. Oluşturulan listenin bir örneği, merkezdeki Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile yargı çevresindeki mahkemeler ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilir.

 

                     (8)Liste, ayrıca yazılı ve elektronik ortamda hazırlanarak her yılın Ocak ayının sonuna kadar Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir, gönderilen listeler bu birim tarafından yayınlanır.

 

                     (9)Listede yer alan uzlaştırmacıların;

                         a)Listeye kabul şartlarını sonradan kaybetmesi,

                         b)Bu yönetmelikte belirlenen şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

                         c)Listeden çıkarılmayı talep etmesi,

                         d)Uzlaştırmacılıkla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması,

                         e)Bu yönetmeliğin 30. maddesi uyarınca yapılan eğitimlere katılmaması durumunda listeden çıkarılır. Listeden çıkarılmasına ilişkin karar ilgiliye tebliğ edilir ve ayrıca 7 ve 8. fıkralardan belirtilen yerlere de gönderilir.

 

                     Uzlaştırmacı olarak görev almak isteyen ve yukarıda belirtilen şartları taşıyanların 30 Kasım 2016 kadar Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık ve HSYK Muhabere Bürosuna yukarıda belirtildiği şekilde müracaat etmeleri hususu duyurulur.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  Seyfullah ÖSELMİŞ

                                                                                                                                                                                                                                Cumhuriyet Başsavcısı

                                                                                                                                                                                                                                             34188