Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2024 Yılı Tercüman Bilirkişi İlanı
13.10.2023

2024 Yılı Tercüman Bilirkişi İlanı                           13.10.2023


T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Niğde Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanlığı 

 

İLÂN

 

           

              04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesine dayanılarak 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe’ye çevrilmesi için oluşturulacak Niğde Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2024 yılı tercüman bilirkişi listesine başvurmak için başvuru tarihi, istenen belgeler ve kabul şartları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 

         BAŞVURU ŞARTLARI    :

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
 3. En az ilkokul mezunu olması,
 4. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
 5. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
 6. Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,
 7. Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
 8. Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

 

 

 

 

BAŞVURU USULÜ    :

 

“Niğde Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Ceza Muhakemesi kanununa göre Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici  1. madde hükmü gereğince;

 

 

Başvuru Yeri:

Tercüman olarak görev yapmak isteyenlerin www.nigde.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneği, dil beyanı ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen Niğde Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına şahsen başvurmaları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ile 31 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar Niğde Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. 31 Ekim 2023 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

 

Başvuru Tarihi : Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 16 Ekim 2023 başlayıp, 31 Ekim 2023 günü mesai bitiminde sona erecektir.

Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER     :

 

 1. Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;
 1. T.C. kimlik numarası beyanı,
 2. Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
 3. Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
 4. İki adet vesikalık fotoğraf
 5. Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
 6. Sabıka kaydı.
 7. Başvuru kabul şartlarından 6. maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge

 

Not: Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

 

Tercüman Başvuru Belgesi 

Tercüman Dil Beyanı Belgesi

Tercüman Adres Beyanı Belgesi

 

 

 

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ      :

 

 1. Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.
 2. Başvurular, komisyon tarafından 30  Kasım  2023 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması yada başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması halinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
 3. Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilan edilir.
 4. Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.

 

YEMİN      :

 

Listeye kabul edilenlere, 11/12/2023 Pazartesi günü, mazeretli olup belirtilen tarihte yemin edemeyenlere ise, 15/12/2023 Cuma günü “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” 10. maddesi hükmü gereğince Niğde Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından Niğde Adliyesi Konferans salonunda yemin ettirilecektir.

 

LİSTELERİN İLANI       :

Yemin eden tercümanlardan oluşan liste, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Niğde Adliyesi internet sitesi www.nigde.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir. 

 

İlan olunur.13/10/2023

 

  

                                                                                                                                                                 Selma DOĞAN

                                                                                                                                                                                                      Adalet Komisyonu Başkanı

Adres

Şahin Ali Mahallesi Emin Erişingil Caddesi 51100 Merkez / Niğde

Telefon

0 (388) 232 33 80

Fax No : 0 (388) 233 45 75

E-Posta

nigdecbsisaretadalet.gov.tr